Inicio > Estatutos ANE

Estatutos ANE

CAPÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Denominación.

Baixo o nome ASAMBLEA NACIONAL ESPAÑOLA unha asociación baixo a Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, e normas complementarias, con personalidade xurídica e plena capacidade xurídica, sen ánimo de lucro está constituída.

En todo o que non estea previsto nestes Estatutos aplicarase a mencionada Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, e as disposicións complementarias para o desenvolvemento.

 

Artigo 2. Duración.

Esta asociación está constituída indefinidamente.

 

Artigo 3. Obxectivos.

Os obxectivos da ASAMBLEA NACIONAL ESPAÑA serán:

a) fomentar a participación dos cidadáns nas medios sociais sempre tendendo para a promoción e difusión da idea de que calquera recoñecemento por calquera medio, valores de igualdade dos cidadáns españois veracidade da información histórica, económica e xornalística , PLURALIDADE de ideoloxía política individual ou colectiva e LIBERTADE para exercer os dereitos que nos axudan como cidadáns do Reino de España.

b) Facilitar a relación e comunicación entre os nosos asociados.

c) Promover e incentivar a reunión con profesionais e empresarios, así como con outras asociacións, fundacións e entidades sen ánimo de lucro, para o cumprimento dos fins da nosa asociación.

d) Promover e promover a produtividade ea repoboación das áreas rurais do Reino de España

e) Participación activa no ámbito das redes sociais e os medios de comunicación.

f) Promover, divulgar e defender o barrio, da necesidade, utilidade e conveniencia para o ben común dunha España unida no seo da Unión Europea e dunha Europa democrática e pluralista, que a unidade ea solidariedade necesarias para garantir o exercicio efectivo dos nosos dereitos cívicos e marco inalienable de convivencia e liberdade.

g) Promover os lazos de fraternidade do Reino de España co resto dos países iberoamericanos.

 

Artigo 4. Actividades.

Para acadar estes obxectivos as seguintes actividades: conferencias, seminarios, publicacións, entrevistas, reunións, campañas de sensibilización e de divulgación, debates, concursos, exposicións, reunións públicas, e todas as outras actividades que promoven a conciencia entre os nosos socios, así como á opinión pública os obxectivos da nosa Asociación.

 

Artigo 5. Rexistros.

A Asociación establece o seu domicilio social en: Torres i Bages, Block 35 local: 37 Piso: 2º porto: 2, Municipio: Premià de Mar, Provincia: Barcelona CP: 08330, e do territorio en que vai facer principalmente as súas actividades son todo o territorio de España.

 

CAPÍTULO II: ASAMBLEA XERAL

Artigo 6. Natureza e composición.

A Asemblea Xeral é o órgano de goberno supremo da Asociación e estará integrada por todos os asociados.

 

Artigo 7. Reunións.

As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. O ordinario celebrarase unha vez ao ano dentro dos catro meses seguintes ao peche do ano fiscal; Realizaranse reunións extraordinarias cando as circunstancias así o dicten, a xuízo do presidente, cando o Consello de Administración estea de acordo ou cando o propoña unha décima parte dos membros por escrito.

 

Artigo 8. Chamadas.

As convocatorias de Asembleas Xerais faranse por escrito indicando o lugar, a data e a hora da reunión, así como a axenda con expresión concreta dos asuntos a discutir. Entre o anuncio eo día marcado para a realización da Asemblea en primeira convocatoria vai mediar polo menos quince días, polo que pode ser gardado no seu caso a data e hora cando a Asemblea reunirase en segunda convocatoria, ninguén para outro pode mediar un período de menos dunha hora.

 

Artigo 9. Adopción de acordos.

Ambos ordinarias e extraordinarias Asembleas Xerais serán validamente constituída en primeira convocatoria cando o seu terzo dos membros con dereito a voto e, en segunda convocatoria calquera que sexa o número de votantes.

Os acordos serán tomados por maioría simple das persoas presentes ou representadas cando os votos afirmativos excedan o negativo e non sexan computables para estes efectos os votos nulos, en branco ou abstencións.

Será necesaria a maioría cualificada das persoas presentes ou representadas, o que resultará cando os votos afirmativos superen a metade destes, para o seguinte:

a) Disolución da entidade.

b) Modificación dos Estatutos, incluído o cambio de domicilio social.

c) Disposición ou disposición de bens que constitúen o inmobilizado.

d) Retribución dos membros do Consello de Administración.

 

Artigo 10. Potencias. 

Os poderes da Asemblea Xeral son:

a) Aprobar a xestión do Consello de Administración.

b) Examinar e aprobar as contas anuais.

c) Elixir os membros do Consello de Administración.

d) Establecer taxas ordinarias ou extraordinarias.

e) Aprobar a disolución da Asociación.

f) Modificar os Estatutos, incluído o cambio de domicilio social.

g) Dispoñer ou transferir os bens.

h) Aprobar, se é o caso, a remuneración dos membros do Consello de Administración.

i) Calquera outra que non sexa competencia atribuída a outro organismo.

 

CAPÍTULO III: CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Artigo 11. Composición.

A Asociación será xestionada e representada por un Consello de Administración formado necesariamente por un presidente e un secretario.

O vicepresidente, o tesoureiro e os membros determinados tamén poderán formar parte do consello de administración.

Todas as posicións que integran o Consello de Administración serán gratuítas. Estes serán designados e revogados pola Asemblea Xeral e o seu mandato durará 5 anos.

 

Artigo 12. Reunións.

O Consello de Administración reuniranse cantas veces determine o seu presidente e por iniciativa ou solicitude de 1/3 dos seus membros. Constitúese cando a metade máis un dos seus membros atendan e para que os seus acordos sexan válidos deberán adoptarse por maioría de votos. En caso de empate, a votación do presidente será de calidade.

 

Artigo 13. Potencias.

As facultades do Consello de Administración estenderanse, en xeral, a todos os actos específicos aos fins da Asociación, sempre que non requiran, de acordo con estes Estatutos, a autorización expresa da Asemblea Xeral.

As seguintes son as facultades específicas do Consello de Administración:

a) Dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da Asociación, acordando levar a cabo os contratos e actos correspondentes.

b) Executar os acordos da Asemblea Xeral.

c) Formular e enviar os balances e contas anuais para a aprobación da Asemblea Xeral.

d) Resolución sobre a admisión de novos asociados.

e) Designar delegados para algunha actividade específica da Asociación.

f) Calquera outra facultade que non sexa competencia exclusiva da Asemblea Xeral dos socios.

 

Artigo 14. Presidente.

O presidente terá as seguintes atribuciones: representará legalmente a Asociación ante todo tipo de organizacións públicas ou privadas; convocar, presidir e restablecer as sesións celebradas pola Asemblea Xeral e do Consello de Administración, así como dirixir as deliberacións de ambos; Ordene os pagamentos e autorice coa súa sinatura os documentos, minutos e correspondencia; adoptar calquera medida urxente que o bo desempeño da Asociación aconselle ou no desenvolvemento das súas actividades sexa necesaria ou conveniente, sen prexuízo de informar posteriormente ao Consello de Administración.

 

Artigo 15. Vicepresidente.

O vicepresidente substitúe ao presidente en ausencia deste, motivado por enfermidade ou por calquera outra causa, e terá as mesmas competencias.

 

Artigo 16. Secretario.

O Secretario estará a cargo da dirección da obra puramente administrativa da Asociación, emitirá certificacións, levará os libros da Asociación legalmente establecidos e o ficheiro de asociados, e protexerá a documentación da entidade, facendo as comunicacións sobre nomeamento dos Consellos de Administración e outros acordos sociais rexistrados nos Rexistros correspondentes, así como o cumprimento das obrigacións documentais nos termos que legalmente correspondan.

 

Artigo 17. Tesoureiro.

O tesoureiro recollerá e protexerá os fondos pertencentes á asociación e cumprirá coas ordes de pagamento emitidas polo presidente.

 

Artigo 18. Membros.

Os membros terán as obrigacións inherentes á súa posición como membros do Consello de Administración, así como as derivadas das delegacións ou comisións de traballo encomendadas polo propio Consello.

 

Artigo 19. Réxime de xubilación e substitución.

Os membros poderán retirarse por dimisión voluntaria comunicados por escrito ao Consello de Administración e por incumprimento das obrigacións que lle sexan encomendadas. As vacantes que por estes motivos se produzan serán cubertas provisionalmente polos demais membros ata a elección final da Asemblea Xeral convocada a tal efecto.

Tamén poden causar o despedimento ao vencer o mandato. Neste caso, continuarán mantendo as súas posicións ata que a aceptación dos que os substitúan tivesen lugar.

 

CAPÍTULO IV: SOCIOS / AS

 

Artigo 20. Requisitos.

Os membros con capacidade para actuar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación poden pertencer á Asociación.

 

Artigo 21. Clases.

Dentro da Asociación haberá as seguintes clases de socios:

a) Promotores ou fundadores, que serán os que participan no acto de constitución da Asociación.

b) Número, que serán os que ingresan logo da constitución da Asociación.

c) De honra, aqueles que debido ao seu prestixio ou por contribuír de forma relevante á dignidade e ao desenvolvemento da Asociación, teñen dereito a tal distinción. O nomeamento de membros honorarios corresponderá ao Consello de Administración.

 

Artigo 22. Retirada

Os membros serán rescindidos por calquera dos seguintes motivos:

a) Por renuncia voluntaria, comunicouse por escrito ao Consello de Administración.

b) Por incumprimento das obrigacións económicas, se non cumpre dúas prazos periódicos.

 

Artigo 23. Dereitos.

Os socios fundadores e número terán os seguintes dereitos:

a) Participar en todas as actividades organizadas pola Asociación en cumprimento dos seus fins.

b) Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación pode obter.

c) Participar nas Asembleas con voz e voto.

d) Ser electores e elixibles para os postos de xestión.

e) Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.

f) Facer suxestións aos membros do Consello de Administración para cumprir mellor os fins da Asociación.

Artigo 24. Funcións.

Os socios fundadores e numerarios terán as seguintes obrigas:

a) cumprir con estes estatutos e os acordos válidos das asembleas e do consello de administración.

b) Pagar as taxas que se establecen.

c) Asistir ás asembleas e outros eventos organizados.

d) Realizar, se é o caso, as obrigacións inherentes á posición que ocupan.

Artigo 25. Dereitos e deberes dos membros honorarios.

Os membros de honor terán as mesmas obrigas que os fundadores e de número, salvo os previstos nos apartados b) e d) do artigo anterior.

Do mesmo xeito, terán os mesmos dereitos, agás os que figuran nos apartados c) e d) do artigo 23, poder asistir ás asembleas sen dereito de voto.

 

CAPÍTULO V: RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 26. Recursos financeiros.

Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos obxectivos e actividades da Asociación serán os seguintes:

Taxas dos membros, periódicas ou extraordinarias.

Subvencións, legados ou herdanzas que poderían recibir legalmente por asociados ou terceiros.

Calquera outro recurso legal.

 

Artigo 27. Patrimonio.

O patrimonio inicial da Asociación carece de activos iniciais

 

Artigo 28. Duración do exercicio.

O exercicio asociativo e económico será anual eo seu peche terá lugar o 31 de decembro de cada ano.

 

CAPÍTULO VI: DISSOLUCIÓN

Artigo 29. Disolución.

A Asociación disólvese voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada a tal efecto, de acordo co establecido no artigo 9 destes Estatutos.

 

Artigo 30. Liquidación e destino do resto.

En caso de disolución, será nomeada unha comisión de liquidación. Unha vez que as débedas sexan extinguidas, o líquido en exceso, se procede, servirá para fins que non poñen en perigo o carácter sen ánimo de lucro da Asociación.

En Barcelona, ​​o 23 de xullo de 2018