Inicio > Aplicación Colectiva

Aplicación Colectiva

Aplicación Colectiva para a Reforma Constitucional de realizar un Referendo para a disolución das Autonomías. A Asamblea Nacional Española quere traer ao Parlamento unha proposta colectivo para os membros para iniciar unha reforma constitucional para un referendo para revogar as rexións autónomas, coa seguinte carta:

Petición colectiva para as Cortes Xerais.

PERSOAS asinados, de conformidade co artigo 29 da Constitución Española de 1978 recoñece o dereito fundamental de petición colectiva, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 4/2001, de 12 de novembro, solicitamos que, no exercicio das súas competencias constitucionais, o Congreso dos Deputados iniciar un proceso de reforma constitucional para o cambio ao artigo 2, Título VIII da Constitución e no artigo 166:

A idea que fundamenta a nosa solicitude é a supresión como organismo integral das comunidades autónomas, polos seguintes motivos:

1) Convertéronse en axencias de vértebras da Nación, ata o punto de que puxeron en risco a súa propia existencia

2) Son un obstáculo crecente para a libre circulación de persoas e bens en todo o territorio español

3) A súa sustentabilidade é inaccesible desde unha perspectiva económica.

En particular, os artigos antes mencionados deberían adoptar a seguinte redacción:

Artigo 2

A constitución baséase na unidade indisoluble da nación española, patria común e indivisible de todos os españois, e recoñece as rexións que integran ea solidariedade entre eles.

TÍTULO VIII

Da organización territorial do Estado

CAPÍTULO PRIMEIRO

PRINCIPIOS XERAIS

Artigo 137

O Estado organízase territorialmente en municipios e provincias. Todas estas entidades gozan de autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses.

Artigo 138

1. O Estado garante a aplicación efectiva do principio de solidariedade, consagrado no artigo 2 da Constitución, garantindo o establecemento dun equilibrio accesible, adecuada e equitativa entre as varias partes do territorio español e tendo en circunstancias particulares do evento insular.

2. As diferenzas entre as diferentes rexións do país non poden implicar, en ningún caso, os privilexios económicos ou sociais.

Artigo 139

1. Todos os españois teñen os mesmos dereitos e obrigacións en calquera parte do territorio do Estado.

2. Ningunha autoridade poderá adoptar medidas que impidan, directa ou indirectamente, a liberdade de circulación e asentamento das persoas e da libre circulación de mercadorías en todo o territorio español.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Artigo 140

A Constitución garante a autonomía dos municipios. Estes gozarán de plena personalidade xurídica. O seu goberno e administración corresponde aos respectivos Concellos, compostos polos alcaldes e os conselleiros. Os concelleiros serán elixidos polos residentes do municipio por sufraxio universal, igual, libre, directo e secreto, de conformidade coa lei. Os alcaldes serán elixidos polos concelleiros ou polos veciños. A lei regulará as condicións en que o réxime do concello aberto proceda.

Artigo 141

1. A provincia é unha entidade local con personalidade xurídica propia, determinada pola agrupación de municipios e división territorial para o cumprimento das actividades do Estado. Calquera alteración dos límites provinciais deberá ser aprobada polas Cortes Xerais mediante unha lei orgánica.

2. O goberno ea administración autonómica das provincias serán encomendadas a Deputacións Provinciais ou a outras Corporacións representativas.

3. Pódense crear grupos de municipios distintos da provincia.

4. Nos arquipélagos, as illas tamén terán a súa propia administración en forma de concejos ou concellos.

Artigo 142

tesourarias locais deben ter medios suficientes para levar a cabo as funcións atribuídas por lei para as súas corporacións, e será esencialmente financiado por impostos propios e participación en estado

CAPÍTULO III

SEN CONTIDO

3ª) Por último, a reforma do artigo 166 para que o cambio na Constitución poida ser promovido por 500.000 persoas. A prohibición actual das iniciativas cidadás neste ámbito está pouco adaptada ao principio da soberanía popular (artigo 1.2) eo mandato que se impón ás autoridades públicas para facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política (artigo 9.2). En Suíza, a iniciativa popular por unha reforma total ou parcial da Constitución é aceptada; en Lituania 300.000 votantes poden promover un cambio constitucional e en Austria 200.000 cidadáns con dereito a voto poden presentar propostas de leis constitucionais

Tamén solicitamos que unha vez que esta reforma constitucional sexa aprobada polas Cortes Xerais que a presentará referendo de conformidade co establecido no artigo 167 da Constitución.

Finalmente, solicitamos que a resposta a esta solicitude insírese no xornal oficial correspondente.

Se aceptas, complete o formulario que aparece a continuación:

*He leído y acepto las condiciones de uso y política de privacidad de asambleanacionalespañola.org

*campos obligatorios o requeridos

¿Qué hacemos con tus datos?
En asambleanacionalespañola.org te solicitamos tus datos para poder realizar la petición colectiva y contactar contigo a través de los medios que nos facilitas y poder responder a tus dudas y comentarios. Tus datos no serán usados con ningún otro fin.
Si quieres mas información sobre el tratamiento que le damos a tus datos lee nuestra política de privacidad y uso de cookies