Inici > Petició Col.lectiva

Petició Col.lectiva

Petició Col·lectiva per a la Reforma Constitucional per dur a terme un Referèndum per a la dissolució de la Autonomies. L’Asamblea Nacional Española vol portar a les Corts Generals, una Petició Col·lectiva perquè els Diputats iniciïn una Reforma Constitucional per poder realitzar un Referèndum per a la derogació de les Autonomies, amb el següent escrit:

Petició Col·lectiva per a la Corts Generals.

LES PERSONES SOTASIGNATS, a l’empara de l’article 29 de la Constitució espanyola de 1978 que reconeix el dret fonamental de petició col·lectiva, i d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, SOL·LICITEM QUE, en l’exercici de les seves competències constitucionals, el Congrés dels Diputats iniciï un procés de reforma constitucional per a la modificació de l’article 2, Títol VIII de la Constitució i article 166:

La idea subjacent sota la nostra petició és la supressió com a organisme integrant de les comunitats autònomes, pels següents motius:

1) S’han convertit en organismes desverterbradores de la Nació, fins al punt que han posat perill la seva existència mateixa

2) Són un obstacle creixent per a la lliure circulació de persones i mercaderies al llarg del territori espanyol

3) La seva sosteniment és inassumible des d’una perspectiva econòmica.

En concret, els referits articles haurien d’adoptar la redacció:

article 2

La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix a les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

TÍTOL VIII

De l’organització territorial de l’Estat

CAPÍTOL PRIMER

PRINCIPIS GENERALS

article 137

L’Estat s’organitza territorialment en municipis i en províncies. Totes aquestes entitats gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.

article 138

1. L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat, consagrat en l’article 2 de la Constitució i vetllarà per l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just, entre les diverses parts del territori espanyol, i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.

2. Les diferències entre les diverses regions del país no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials.

article 139

1. Tots els espanyols tenen els mateixos drets i obligacions en qualsevol part del territori de l’Estat.

2. Cap autoritat no podrà adoptar mesures que directament o indirectament obstaculitzin la llibertat de circulació i establiment de les persones i la lliure circulació de béns per tot el territori espanyol.

CAPÍTOL II

DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

article 140

La Constitució garanteix l’autonomia dels municipis. Els quals gaudiran de personalitat jurídica plena. El seu govern i administració correspon als respectius ajuntaments, integrats pels batlles i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els alcaldes seran elegits pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim de consell obert.

article 141

1. La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l’agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l’Estat. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals mitjançant llei orgànica.

2. El govern i l’administració autònoma de les províncies seran encomanats a Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu.

3. Es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província.

4. En els arxipèlags, les illes tindran a més la seva administració pròpia en forma de Cabildos o Consells.

article 142

Les hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de participació en el de l’Estat

CAPÍTOL III

SENSE CONTINGUT

3a) Finalment, la reforma de l’article 166 perquè el canvi de la Constitució pugui ser promogut per 500.000 persones. La prohibició actual d’iniciatives ciutadanes en aquesta matèria s’ajusta poc al principi de sobirania popular (article 1.2) i al mandat que imposa als poders públics de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política (article 9.2). A Suïssa s’admet la iniciativa popular per a una reforma total o parcial de la Constitució; a Lituània poden promoure un canvi constitucional 300.000 electors ia Àustria 200.000 ciutadans amb dret a vot poden presentar proposicions de lleis constitucionals

Sol·licitem també que un cop aprovada aquesta reforma constitucional per les Corts Generals es sotmeti a referèndum d’acord amb el que preveu l’article 167 de la Constitució.

Finalment demanem que la contestació a aquesta petició s’insereixi en el diari oficial que correspongui.

Si estàs d’acord, completa el formulari que apareix a continuació:

 

 

*He llegit i accepto les condicions d'ús i política de privacitat de asambleanacionalespañola.org

*campos obligatorios o requeridos

Què fem amb les teves dades?
En asambleanacionalespañola.org et demanem les teves dades per poder amb participar en la petició i contactar amb tu a través dels mitjans que ens facilites i poder respondre als teus dubtes i comentaris. Les teves dades no seran usats amb cap altra finalitat.
Si vols més informació sobre el tractament que li donem a les teves dades llegeix la nostra política de privacidat y ús de cookies