Inici > Estatuts ANE

Estatuts ANE

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació.

Amb la denominació ASAMBLEA NACIONAL ESPAÑOLA es constitueix una associació a l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, sense ànim de lucre.

En tot el que no estigui previst en els presents Estatuts s’aplicarà la citada Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i les disposicions complementàries de desenvolupament.

 

Article 2. Durada.

Aquesta Associació es constitueix per temps indefinit.

 

Article 3. Finalitats.

Les finalitats de ASAMBLEA NACIONAL ESPAÑOLA seran:

a) Fomentar la participació de ciutadans en els mitjans de comunicació social sempre que tendeixin a la promoció i difusió de la idea que qualsevol reconeixement, per qualsevol mitjà, dels valors de IGUALTAT entre ciutadans espanyols, VERACITAT d’informació històrica, econòmica i periodística , PLURALITAT d’ideologia política individual o col·lectiva i LLIBERTAT d’exercir els drets que ens assisteixen com a ciutadans del Regne d’Espanya.

b) Facilitar la relació i comunicació entre els nostres associats.

c) Promoure i fomentar la trobada amb professionals i empresaris, així com altres associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, per al compliment dels fins de la nostra associació.

d) Promoure i fomentar la productivitat i la repoblació de les zones rurals del Regne d’Espanya

e) Participació activa en l’àmbit de les xarxes socials i mitjans de comunicació de masses.

f) Promoure, difondre i defensar la conveniència, necessitat, utilitat i conveniència per al Bé Comú d’una Espanya unida dins de la Unió Europea i d’una Europa democràtica i plural, sent aquesta unitat i solidaritat garantia essencial de l’efectiu exercici dels nostres drets cívics i marc inalienable de convivència i llibertat.

g) Promoure els llaços de germanor del Regne d’Espanya amb la resta dels països iberoamericans.

 

Article 4. Activitats.

Per al compliment d’aquests fins es realitzaran les següents activitats: conferències, jornades, publicacions, entrevistes, reunions, campanyes de conscienciació i divulgació, debats, concursos, exposicions, concentracions públiques, i totes aquelles altres activitats que impulsin el coneixement entre els nostres associats, així com a l’opinió pública els fins de la nostra associació.

 

Article 5. Domicili social.

L’Associació estableix el seu domicili social al carrer: Torres i Bages, bloc: 35 portal: 37 pis: 2n porta: 2a, Municipi: Premià de Mar, Província: Barcelona CP: 08330, i l’àmbit territorial en què va a realitzar principalment les seves activitats és tot el territori d’Espanya.

 

CAPÍTOL II: ASSEMBLEA GENERAL

Article 6. Naturalesa i composició.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els associats.

 

Article 7. Reunions.

Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebrarà un cop l’any dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici; les extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, a judici del president / a, quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part dels associats.

 

Article 8. Convocatòries.

Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran de transcórrer almenys quinze dies, podent així mateix fer constar si procedís la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre una i una altra pugui haver un termini inferior a una hora.

 

Article 9. Adopció d’acords.

Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella un terç dels associats amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’associats amb dret a vot.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc, ni les abstencions.

Serà necessària la majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d’aquestes, per a la:

a) Dissolució de l’entitat.

b) Modificació d’Estatuts, inclòs el canvi de domicili social.

c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.

d) Remuneració dels membres de la Junta Directiva.

 

Article 10. Facultats.

Són facultats de l’Assemblea General:

a) Aprovar la gestió de la Junta Directiva.

b) Examinar i aprovar els comptes anuals.

c) Elegir els membres de la Junta Directiva.

d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

e) Aprovar la dissolució de l’Associació.

f) Modificar els Estatuts, inclòs el canvi de domicili social.

g) Disposar o alienar els béns.

h) Aprovar, si escau, la remuneració dels membres de la Junta Directiva.

i) Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan social.

 

CAPÍTOL III: JUNTA DIRECTIVA

Article 11. Composició.

L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada necessàriament per un President / a i un secretari / a.

També podran formar part de la Junta Directiva el vicepresident, el tresorer i els vocals que es determinin.

Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests seran designats i revocats per l’Assemblea General i el seu mandat tindrà una durada de 5 anys.

 

Article 12. Reunions.

La Junta Directiva es reunirà totes les vegades que ho determini el seu President / a i a iniciativa o petició de 1/3 dels seus membres. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president / a serà de qualitat.

 

Article 13. Facultats.

Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de l’Associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva:

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.

b) Executar els acords de l’Assemblea General.

c) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els balanços i els comptes anuals.

d) Resoldre sobre l’admissió de nous associats.

e) Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l’Associació.

f) Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assemblea General de socis.

 

Article 14. President / a.

El president / a tindrà les següents atribucions: representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats; convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions d’una i altra; ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i correspondència; adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació o per al desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sense perjudici de donar compte posteriorment a la Junta Directiva.

 

Article 15. Vicepresident / a.

El Vicepresident / a substituirà al President en absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les seves mateixes atribucions.

 

Article 16. Secretari / a.

El secretari / a tindrà a càrrec la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació, expedirà certificacions, portarà els llibres de l’Associació legalment establerts i el fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscriptibles als registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin.

 

Article 17. Tresorer / a.

El tresorer / a recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el president / a.

 

Article 18. Vocals.

Els vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els encomani.

 

Article 19. Règim de baixes i suplències.

Els membres podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva i per incompliment de les obligacions que tinguessin encomanades. Les vacants que per aquests motius es produeixin seran cobertes provisionalment pels altres membres fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General convocada a l’efecte.

També podran causar baixa per expiració del mandat. En aquest cas continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produeixi l’acceptació dels que els substitueixin.

 

CAPÍTOL IV: SOCIS / ES

 

Article 20. Requisits.

Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació.

 

Article 21. Classes.

Dins de l’Associació existiran les següents classes de socis / es:

a) Promotors o fundadors, que seran aquells que participin en l’acte de constitució de l’Associació.

b) De número, que seran els que ingressin després de la constitució de l’Associació.

c) De honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’Associació, es facin creditors a tal distinció. El nomenament dels socis d’honor correspondrà a la Junta Directiva

 

Article 22. Baixa.

Els socis / es causaran baixa per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixara de satisfer febrer quotes periòdiques.

 

Article 23. Drets.

Els socis / es fundadors i de nombre tindran els següents drets:

a) Prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació en compliment dels seus fins.

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.

c) Participar en les Assemblees amb veu i vot.

d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.

e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins de l’Associació.

 

Article 24. Deures.

Els socis / es fundadors i de nombre tindran les següents obligacions:

a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.

b) Abonar les quotes que es fixen.

c) Assistir a les Assemblees i altres actes que s’organitzin.

d) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

 

Article 25. Drets i deures dels socis d’honor.

Els socis / es d’honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors i de nombre a excepció de les previstes en els apartats b) i d), de l’article anterior.

Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren en els apartats c) i d) de l’article 23, i podrà assistir a les assemblees sense dret de vot.

 

CAPÍTOL V: RÈGIM ECONÒMIC

Article 26. Recursos econòmics.

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de l’Associació seran els següents:

Les quotes de socis / es, periòdiques o extraordinàries.

Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.

Qualsevol altre recurs lícit.

 

Article 27. Patrimoni.

El patrimoni inicial de l’associació, no té patrimoni inicial

 

Article 28. Durada de l’exercici.

L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

 

Capítol VI: DISSOLUCIÓ

Article 29. Dissolució.

L’Associació es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, convocada a l’efecte, d’acord amb el que disposa l’article 9 dels presents Estatuts.

 

Article 30. Liquidació i destinació del romanent.

En cas de dissolució es nomenarà una comissió liquidadora. Un cop extingits els deutes, el sobrant líquid, si és el cas, es destinarà per a fins que no desvirtuïn la naturalesa no lucrativa de l’Associació.

A Barcelona, ​​23 de juliol de 2018